Často kladené otázky

Tu nájdete často kladené otázky ohľadne prekladov a tlmočenia.

Overený preklad môžu zhotoviť iba Ministerstvom spravodlivosti menovaní prekladatelia. Títo odborne vzdelaní profesionáli musia zložiť prísahu, že budú čestne a svedomito vykonávať svoju prácu.
Overený preklad musí dodržať určitú formu. Prekladateľ komentuje i používanie pečiatok, podpisy, záznamy rukou a pod. K prekladu patrí prekladateľská doložka, v ktorej prekladateľ potvrdzuje správnosť a úplnosť prekladu daného textu. V doložke je tiež uvedené, či bol preklad vyhotovený na základe originálu, overenej kópie alebo kópie. Nasleduje podpis a odtlačok pečiatky prekladateľa. Preklad je zopnutý s kópiou predlohy a obyčajne zviazaný notárskou šnúrou vo farbách krajiny.
Doklad sa odovzdáva v origináli, overenej kópii alebo kópii. Dokument môžete priniesť osobne, zaslať doporučene poštou, či poslať emailom.

Preklad si môžete objednať telefonicky, osobne, e-mailom alebo poštou, cez formulár.
Objednávky prijímame 7 dní v týždni:
telefonicky: pondelok až piatok od 8.00 do 17.00 hod.
Sobota od 9.00 do 14.00 hod.
Nedeľa: len elektronickou formou.

To závisí od príjemcu prekladu.
Dôležité je však uvedomiť si, že prekladaná listina sa zväzuje s prekladom. Preto si v prípade dokladov, ktorých originály si musíte alebo chcete ponechať (napr. vysvedčenie, živnostenský list), nechajte vyhotoviť osvedčenú fotokópiu a tú doručte na preklad.
Pokiaľ to príjemca akceptuje, možno s prekladom zviazať aj obyčajnú fotokópiu.

Kvalitatívne sú tieto preklady rovnocenné. Odlišná je len forma vyhotovenia.
Komerčný preklad nie je neoddeliteľne spojený s predlohou a neobsahuje pečiatku a podpis prekladateľa. Môže ho vyhotoviť prekladateľ, ktorý má živnostenské oprávnenie na vykonávanie prekladateľskej činnosti.
Úradný preklad pozostáva z východiskového a cieľového textu, ktoré sú neoddeliteľne spojené. Jednotlivé strany sú očíslované, ak sú strany pôvodného textu očíslované, zviazané a zošité šnúrou. Voľné konce šnúry sú prekryté nálepkou, ktorá je opatrená odtlačkom okrúhlej úradnej pečiatky prekladateľa. Môže ho vyhotoviť len prekladateľ, ktorý je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Ak potrebujete z viacstranovej listiny preložiť len určité strany, môžete notára požiadať o čiastočné overenie len vybraných strán. Na preklad predložíte už len tie strany, ktoré sa majú prekladať.

Áno, pre bližšie informácie nazrite do sekcie tlmočenie.

Nie. Úradný prekladateľ je v zmysle zákona povinný vykonávať prekladateľskú činnosť osobne. Vyhlásenie, že preklad vypracoval podpísaný prekladateľ, je naviac obsahom prekladateľskej doložky, ktorú pripája k prekladu. Zadávateľ však môže prekladateľa požiadať o preskúmanie a overenie prekladu. V takom prípade prekladateľ vyhotoví vlastný preklad na podklade predloženého prekladu. Cena závisí od množstva úprav a pri tomto úkone nie je možné vopred oznámiť presnú celkovú cenu.

Rovnopis prekladu s úradným overením uschováva prekladateľ desať rokov od jeho vyhotovenia a na požiadanie vyhotoví zadávateľovi kópiu prekladu.

Áno. Listinu určenú na úradný preklad doručte v takom počte, koľko vyhotovení prekladu potrebujete. Za každé ďalšie vyhotovenie toho istého prekladu (objednané naraz s prekladom) účtujeme 3€, v prípade väčšieho rozsahu (od 5 strán) na dohodu.

Slovenská sporiteľňa
Možnosti platby:
– zaplatiť v hotovosti
– vkladom na účet
– prevodom na účet
– dobierkou

Osobne v prípade, ak potrebujete preklad, ktorý bude pevne spojený s originálom. Po vyhotovení prekladu vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín stretnutia.
Na e-mail vám zašleme vyhotovený preklad. Napríklad ak potrebujete preložiť nejaký dokument, texty pre web stránku, a pod.
Poštou v prípade, ak potrebujete preklad, ktorý bude pevne spojený s originálom vám ho vyhotovený zašleme poštou na vami uvedenú adresu.

Osobne v prípade, ak potrebujete preklad, ktorý bude pevne spojený s originálom. Prosím vopred kontaktovať telefonicky a dohodnúť si stretnutie.
E-mailom ak vám stačí spojiť preklad s neoverenou kópiou, alebo keď originál, či overenú kópiu chcete doniesť po vyhotovení prekladu na zošívanie.
Kontaktným formulárom v prípade, že máte záujem o preklad kratšieho rozsahu.
Poštou v prípade, ak potrebujete preklad, ktorý bude pevne spojený s originálom.

Zavolajte alebo pošlite e-mail s vašou požiadavkou:
– aké dokumenty potrebujete preložiť
– v akom termíne
Na základe týchto informácií vám spravíme nezáväznú cenovú ponuku:
– aká bude celková odhadovaná cena prekladu
– kedy bude preklad hotový
Ak sa na cene aj termíne dohodneme, budeme vás informovať o ďalšom postupe.
Bežné preklady sa hradia až po zrealizovaní prekladu. Pri rozsiahlejších prekladoch, si vyhradzujeme právo na zálohu.

Dohodnutý termín závisí od rozsahu zákazky, dostupnosti a najmä aktuálneho vyťaženia.
Menej rozsiahle preklady dodávame v prípade voľných kapacít aj ako expresné do 24 hodín.
Po dohode je možné za príplatok vyhotoviť aj bezodkladný preklad na počkanie (cca do 1 hodiny).

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Neváhajte nás kontaktovať!

Slovenčina

Používame súbory cookies, ktoré nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Ak súhlasíš, klikni na tlačítko "akceptovať".